LEON PROCHOWSKI ANDRZEJ UCHOWSKI PDF

Galrajas This change resulted in significant increase of carrying system load and changes to vehicle structure were required. In the characteristics selection process, special attention was paid to minimise dynamic loads of vehicle carrying system, to limit the effect of lost ground-wheel contact and to limit vehicle vibrations, especially vibrations affecting the crew. Influence of pre-collision occupant parameters on injury outcome in a frontal collision. Zuckerman, Jack Zuckerman, Jane N. Zuev, Valerij Zuev, Vladimir E.

Author:Maukasa Tojaramar
Country:Kenya
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):20 August 2005
Pages:304
PDF File Size:20.21 Mb
ePub File Size:8.16 Mb
ISBN:634-3-74884-190-1
Downloads:45269
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MoogulabarKaliskiego 2, Warszawa, Poland tel. An influence of power unit position on crush progress and range of frontal car body area were considered.

Basing on impact tests results, relations between impact velocity and crush zone length, and also level of dynamic loads, observed in several zones of car body were presented.

There were shown also in what way position of power unit can influence on crush displacement progress and length. There were confirmed that power unit poison influences not only on car body stiffness characteristic but also on dynamic loads acting on human body in collision. Car measurements during crush tests, crush displacement of frontal car area after impact into rigid barrier Ford Escape ,.

Rozwa ono wp yw po o enia bloku nap dowego na przebieg i zasi g zgniotu przedniej cz ci nadwozia. Potwierdzono, e jego umiejscowienie wp ywa nie tylko na charakterystyk sztywno ci nadwozia, ale tak e na obci enia dynamiczne dzia aj ce na osoby jad ce samochodem. W konstrukcji nadwozi d y si do tego, aby w szerokim zakresie warto ci pr dko ci zderzenia kabina pasa erska pozosta a nienaruszona.

Osi ga si to poprzez stosowanie bardzo sztywnej konstrukcji no nej kabiny 2 L. Prochowski, A. S one tak zaprojektowane, aby podczas kolizji ulega y odpowiednio zaprogramowanej deformacji i rozprasza y energi zderzenia, a tym samym nie dopuszcza y do naruszenia przestrzeni wewn trz kabiny.

Blok nap dowy zwykle odrywa si od jego mocowania do pod u nic i napiera na przegrod silnikow, p yt pod ogow i wzmocnienia za nadkolami.

Celem pracy jest ocena wp ywu bloku nap dowego na energoch onno przedniej cz ci samochodu. Poszukuje si m. Uwag skupiono na zderzeniu samochodu ze sztywn barier. Pomiary wykonywane s przed i po uderzeniu w barier. Wymiary C1, C2, Mo na je wykorzysta do obliczenia nast puj cych wielko ci: X1 X1przed X1po - g boko deformacji w przedniej, centralnej cz ci samochodu, X 2 X 2 przed X 2 po - przemieszczenie silnika podczas zderzenia, S X1przed X 2 przed - odleg o silnika od zderzaka.

Rozmiary deformacji nadwozia podczas czo owego zderzenia ze sztywn przeszkod s tym wi ksze, im wy sza jest warto pr dko ci pocz tkowej zderzenia.

Charakterystyczne tu jest, e deformacja nadwozia nie zwi ksza si proporcjonalnie do zwi kszania pr dko ci uderzenia w barier. Przy deformacji o g boko ci w przedziale 3- cm zwykle progresywnie narasta charakterystyka sztywno ci nadwozia. Taki charakter procesu zgniatania nadwozia zale y od sposobu zabudowania bloku nap dowego w komorze silnikowej. Car measurements during crush tests Mo liwo przemieszczania si bloku nap dowego w komorze silnikowej ma istotny wp yw na przebieg i zakres deformacji przedniej cz ci nadwozia.

Ta wiedza jest coraz cz ciej wykorzystywana w celu zwi kszenia efektywno ci rozpraszania energii zderzenia. Z tego powodu w nowych rozwi zaniach konstrukcyjnych d y si do tego, aby w czasie zderzenia czo owego, blok nap dowy mia mo liwo przemieszczania si w komorze silnikowej. Kierunek tych przemieszcze nie jest w stron wn trza samochodu, lecz powinien zsuwa si uko nie do do u, pod p yt pod ogow przedzia u pasa erskiego rys. Deformacja przedniej cz ci nadwozia samochodu po uderzeniu w sztywn barier Ford Escape Fig.

Wszystkie te czynniki cznie wp ywaj na warto przemieszczenia X 2. Powstaje pytanie, czy mo liwe jest ustalenie relacji pomi dzy ustawieniem bloku nap dowego a przebiegiem procesu deformacji nadwozia? Oszacowano, e pocz tkowa odleg o silnika od zderzaka przedniego S najcz ciej wynosi 3- cm. Przemieszczenia bloku nap dowego X 2 zawieraj si w granicach Przemieszczenie bloku nap dowego Mercedesa klasy A podczas czo owego uderzenia w barier Fig.

Power unit displacement Mercedes Class A during frontal impact into barrier 3. Obci enia dynamiczne bloku nap dowego Obci enia dynamiczne powstaj ce w nadwoziu podczas zderzenia s tym mniejsze, im dalej od strefy zgniotu s mierzone. Wcze niejsze rozwa ania, dotycz ce roli bloku nap dowego podczas zderzenia, znajduj pe ne potwierdzenie na rysunku 6.

Pokazano tam, e obci enia dynamiczne, przejmowane przez blok nap dowy, s tym wi ksze im jest on po o ony bli ej przedniej kraw dzi samochodu. Wp yw po o enia bloku nap dowego na energoch onno przedniej cz ci nadwozia Podczas zderzenia energia kinetyczna samochodu zostaje zamieniona na prac deformacji w strefach zgniotu. Mo na j wyznaczy na podstawie przebiegu si y zgniataj cej i deformacji nadwozia [2]. Do pomiaru si y zgniataj cej wykorzystywane s specjalne bariery pomiarowe.

Na tej podstawie mo na okre li energi poch oni t w danym obszarze nadwozia. Samochody Honda Accord i Suzuki Verona maj silnik ustawiony poprzecznie i nap dzane przednie ko a. Samochody BMW 32 nap dzane ko a tylne i Audi A4 nap dzane wszystkie ko a maj silnik ustawiony wzd u nie. Zakres deformacji jest wi kszy w samochodach z silnikiem umieszczonym poprzecznie.

Szeroko strefy zgniotu opisano tu przez podanie numeru kolumny 1,2, Takie zestawienie ukazuje mechanizm zgniatania nadwozia. W pocz tkowym okresie deformacji zakres do oko o 1 cm energia zderzenia poch aniana jest przez belk podzderzakow.

Nast pnie energi zderzenia przejmuj pod u nice i blok nap dowy, co na rysunku 1 widoczne jest jako wzrost warto ci pracy si y deformacji w centralnym obszarze przedniej cz ci nadwozia. Silnik poprzecznie ustawiony w samochodzie po o ony jest zwykle dalej od zderzaka, ni w przypadku jego ustawienia wzd u nego patrz odleg o S w tablicy 1. Dlatego w pocz tkowym okresie zderzenia jego udzia w rozpraszaniu energii jest ograniczony rys. Potwierdza to istotny wp yw ustawienia bloku nap dowego w samochodzie, na przebieg zgniatania przedniej cz ci nadwozia.

Rozk ad pracy deformacji w kj wzd u szeroko ci Deformation work distribution kj along width W pracy poszukiwano relacji pomi dzy u o eniem bloku nap dowego w komorze silnikowej a procesem zgniatania przedniej cz ci nadwozia. Wykazano, e u o enie bloku nap dowego mo e istotnie wp ywa na poziom obci e dynamicznych w samochodzie. Oceniono wp yw u o enia bloku nap dowego na rozk ad energii poch anianej podczas czo owego uderzenia samochodu w przeszkod.

Literatura [1] Mizuno, K.

DES GRIFFIN DIE ABSTEIGER PDF

CALCULO INFINITESIMAL REY PASTOR PDF

Mira Alloy AR is stocked in thicknesses from. Alloy is readily cold worked by virtually all cold fabrication astj. A hardness indicated by tests made at a location shown in Fig. The locations for obtaining tension tests are described in 6. This is not a specification for the procurement of steel. Referenced Documents purchase s The documents listed below are referenced within the subject standard but are not provided as part of the standard. Physical Properties Density 0.

ISFAA FORM PDF

CD74HCT74E DATASHEET PDF

Gorr No additional import charges on delivery. Description Postage and payments. Redeem your datashret Conditions for uk nectar points — opens in a new window or tab. See other items More Report item — opens in a new window or tab. Get the item you ordered or your money back. If the item comes direct from a manufacturer, it may be delivered in non-retail packaging, such as a plain or unprinted box or plastic bag. Dual with Set Reset.

HAIDINGER FRINGES PDF

DYNAMIC LOADS OF POWER UNIT DURING CAR IMPACT

.

LINDE MONAXIS PDF

ASTM A400 PDF

.

Related Articles