KVADRANT PROTOKA NOVCA PDF

Akinolkree Kako nemaju razumnih argumenata mrznja i besmislice poremecenog razuma im preostaju kao jedini argu- menat protiv nevino osudenog. A curious silence there. Medutim, masa je samo promenila formu, a zadrzala stare principe razmisljanja. Tako se boogatstva kao magijski instrument koristi od pradavnih vremena i u svim kulturama.

Author:Mazugor Toramar
Country:Iraq
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):1 July 2015
Pages:18
PDF File Size:5.37 Mb
ePub File Size:11.52 Mb
ISBN:622-1-38710-821-2
Downloads:46485
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KakoraVrlo spo ro citam i ne piSem dobro. Takoder sam i lo! ProfesioRtllna edukacija Ova edukaeija pod ucava vas kako raditi za novae. Oba moja oea govorila su da je dumost 51na cia se bori 1. Do svoje Ova treea razina cdukacije ne postoji u veeroi ndih! Kao SIO veeina nas na. U bliskoj buduenosti, predvidam finaneijsku katastrofu jer milijuni Ijudi rodeni nakon Jos vamiji od novea za miTOvinu 25 je novae za medieinsku skrb. Do godine Pitam se koliko njih ce imati dovoljno novea za iivol kada njihovi radni dani zavde?

Osobni komcntar Moja supruga i ja bi li smo u sianju otici rano u mirovinu bez posla, bez pomoci drfave i bez dioniea iii uzajumnih fondova. Zasto nismo imali dionice ili uzajamne fondove? Ako stc u posljednje vrijeme pratili financijske vijes! Ako imate dobru fin aneijsku edukaciju, lada ne morate slijediti tako rizitne sa vjete.

Rekao je: "Izgradnja vlastitog bimisa najbolji jc nacin da se obogalite. Kada izgradi! Na primjer, milijuni! Maute se abogatiti vjencqjuci se s "dim wag njegovog iii njn. Ovo je vrlo popularan natin bogacenja. Bogati otae rekao je: "Nevolja u tome! VeCina biznisa zasnovana je na povjerenju. Kako moi. Mjesecima su vijesti bile pune prita 1. Drugim rijetima, ncki od tih begatih pohlepnih! Prve godine Begali otae imaeje prijatelja koji je cijeli t. Nakon SlO je say novae nestae, dj eca su bila jednako siromaSna kao i njihev otae, iake je nekada imae mnoge novea.

Rekao je: "Ljudi koji fizitki napome rade za novae, teste nde za pegreSnu vnlll pri he da VeCina ljudi keji imaju posao rade za prihed na keji se placaju najveci perezL Nadalje, Ij udi keji imaju najmanJe plaee teste placaju najveci postetak u porezima. Rekae je: "Postoji debar i les prihed. Tiger Woods je primjcr iznimno nadarenog igraea golfa Podi U Hollywood i pronaci cd mnogo prelijepih, naocilih i talentiranih glumaea i glumiea koji zaraduju manje od veCine Ijudi.

Moiete se obogatiti investirqiuii. Motete se obogatiti gradeCi biznu. Motete se obogaliti lalw ito imale sTeee. PokuSaj bogacenja putem srece j e skoro jednako populamo kao pokuSaj bogacenja putem jeftinog livota. Zato cak i cinjeniea da ste jednom iii dvaput imali srece ne unCi da cete zadriati svoje bogatstvo. Nadalje, Cak i sva la poddka nije jamslvo velikog bogalstva. Razlika izme. Ako brzo pregledatc prvih 10 naeina za bogacenje, uoeit cete da su fokusirani na onoga tko se bogali. Drugim rijecima, to izgleda kao fokus pohlcpc.

Na prirnjer, netko tko se pokuhva obogatiti tako sto Zivi jeftino primarno j e fokusiran sam na sebe, i moMa na nekoliko prijatelja i clanova ohilelji. Nelko tko se vjenla zbag novea definitivno je fokusiran na novae zbog sebe.

Cak je i veliki biznis fokusiran na to da sarno nekoliko izabranih ljudi postane bogata. Sustav mremog marketinga postavljen je tako da svatko mofe sudj elovati u bogatstvu. Sustav mrefnog rnarkctinga, koji ja cesto zovem o.

Sustav ne mari za 10 koji stc koledf pohadali, ako jeste, koliko danas zara. Jasno je da svi bogati ljudi ne dijele taj stay. Fordova izjava 0 misiji bila je: "Demokratizirati automobile. Zanimljivo je da je Henry Ford bio Edisonov zaposlcnik, a u slobodno vrijeme dizajnirao je svoje prve automobile. Henryja Forda kritizirali su i napadali takoz:vani inteleklUaln i krugovi. On nije imao ve liko obrazovanje, i poput Thomasa Edisons.

Htjeli su dokazati da je neznalica. Ford nije znao odgovor, pa je posegnuo za jednim od mnogih telefona oa ,lolu i nazvao svojeg po! Slijedeca pame! Moj posao nije da zapamtim infoonadje koje vi smatrate inteligencijom. Zato se tako malobrojni bave time. Svjestan sam da postoje odrcdene kontroverzijc oko ovog novog obli ka biznisa i da je i u ojemu bilo pokvarenih i pohlepnih Ijudi koji su pokuSavali zaraditi na brzinu. No, ako pogledate objektivno na ovaJ novi obli k biznisa, to je u dncltvenom smislu vrlo odgovoran sustav pOdjele bogatstva.

Biznis mrefnog marketinga nije dobar biznis za pohlepne ljude. U svojoj biti, to je savrkn biznis za ljude koji vole pomagati drugima. Za mene, to je revolucionamo, jednako kao sto su Thomas Edison i Henry Ford bili revolucionarni u svoj e vrijemc Prije kraja,.

Kad pohlepa iI i osobna dobit postanu pretjerani, tada veCina nas protestira iii gadljivo odmahuje glavolO. BuduCi da je vecina IJudi vclikodusna i 7. Jako ovaj novi poslovni sustav nije za svakog, aka ste osoba koja zaista l.

U sljedecim poglavljima, raspravljat ell 0 temeljoim vrijednostima koje sam prondao u veeini kompanija mrdnog marketinga. Bogati olae podu60 je svog sina i mene da su temelJne vrijcdnosti daltko va1nije od novea. Metoda koju eete izabrati je metoda koja je Ilajblib temcljnim vrijcdnoslima u vdoj dubini. Najholji naCin za to je da pronadctc naein koji je za vas najbolji.

Zawaranje urna Tijekom scdamdesctih godina, prijatelj me zamolio da prisustvujem prezentaciji novog biznisa. S obzirom da sam bio osoba koja redovno iSlrafuje mogucnosti poslovanja i invcsliranja, pristao sam doei na sastanak. Odgovorio sam: "Bilo jc nnimljivo, ali lonijczamcnc. Zasto bih razvijao biznis 5 drugim ljudima? U tom razdoblju tivota razvijao sam svoj prvi medunarodni biznis.

Bio sam vrlo zaposlen radeCi u normalno radno vrijeme i razvijajuCi biznis u slobodno vrijeme. Ubrzo nakon mo g prvog sastanka u mrdnoj tvnki, posao je procvj etao. Uspjeh, slava i bogatstvo obasuli su moja dva pannera i menc. Proei ee godine prije no slo 5e ponovo olvoli dovoljno da posluhm i potnem mijenjati svoje stavove 0 takvom poslovanju.

Nisam pomgljao na indUSlriju mrdnog marketinga slij edeCih 15 godina. Promjena uma potetkom devedesetih godina, prijatelj kojeg sam eijenio 1. Htjeli su mati kako sam se obogatio investirajuci u nekretnine. Iii nemaju dovoljno novea da udu u nek! Neki su sarno dvije place udalj eni od bankrota. Ti i ja mamo da najbolji poslovi s nekretninama idu bogatima koji im aju novea, a ne onima bez novea. Sjecam sc kad sam bio tako siromabn da me niti jedan bankar iii investilor u nekretn ine nije ozbiljno shvacao.

Mism da nernaju dovoljno novea, iii ako ga imaju, nemaju ga dovoljno da bi im Ii mogao pornoCi. Nisu dovoljno bogal i za tvoja ulaganjar rekao sam. Bill je klimnuo. A obojica mamo da osoha koja se boj i gubili, testo zaista iz gubi. Poceo sam shvacati da u tom biznisu ima ndto vi! Polako sam poteo shvaeati njegovc razlogc za ulazak uta; posao. Njcgovi primarni razlozi bili su: 41 1. To jc bio glavni razIng La ulan!. On loIi poducaHui i utili.

AMORC UNMASKED PDF

Kiyosaki, Robert T.

Vrlo spo ro citam i ne piSem dobro. Takoder sam i lo! ProfesioRtllna edukacija Ova edukaeija pod ucava vas kako raditi za novae. Oba moja oea govorila su da je dumost 51na cia se bori 1. Do svoje

FREGE FUNKTION UND BEGRIFF PDF

CITANJEM DO BOGATSTVA PDF

Advanced Search Find a Library. Biblioteka Dani Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Your request to send this item has been completed. Some features of WorldCat will not be available. Remember me on this computer. Please re-enter recipient e-mail address es.

CIENCIA NOETICA LIBROS PDF

Rich dad, poor dad

Novels, mystery, romance, thriller, history, spiritual and more. In the early s, on a Hebridean beach in. About Us. We value excellent academic writing and strive to deliver outstanding customer service each and every time you place an order.

Related Articles