ILUSTROVANA ENCIKLOPEDIJA ZNAKOVA I SIMBOLA PDF

Zolozil Redovi bijase jedan od drugih istog rastojanja. Konstruktivizam zna, kako izgleda svet bez apsolutnih wednosti. Sezan je redukovao prirodu na puki repertoar formi i boja. U Kezaijevoj hronici se navodi da je Stefan krenuo na pomenutog Keana, bugarskog vladara, pobedio Makk F. Bristolski psaltir iz Biblioteke Britanskog muzeja. Ima antihricansku tendenciju — prava oda slovenskom paganizmu i Arkoni.

Author:Arashit Ararr
Country:Croatia
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):18 November 2007
Pages:152
PDF File Size:6.19 Mb
ePub File Size:14.20 Mb
ISBN:282-1-93910-691-5
Downloads:90450
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashilarClava ovih sfingi simbolizovala je moe vladara da zastiti narod, krila su oznacavala sposobnost da leti, dok su noge prcdstavljale budnost protiv ljudskih i natprirodnih neprijatelja koji bi mogli da napadnu iz bile kog pravea GORE Ova urnetnicka impresija Vavilona prikazuje popularnu zabavu lovljenja lavova Lav je za Vavilonce bio simbol kraljevskog autoriteta i vlasti.. PIRAMIOE Piramida je simbol uspenja podignuta u liniji sa suncem i zvezdama da bi omoguCila prelaz od zemlje do neba kako bi upokojeni faraon mogao da prede u drugi zivot, U zapadnoj hermetknoj tradiciji piramida spaja simboliku kvadrata i trougla Simbolika piramide se takode povezuje sa humkom i sa kosrnkkorn planinom , budud da se smatra da lici na brdo koje je izronilo iz praiskonskih voda kada je stvorena zemlja, pa je tako simbol nadrnod zivota nad srnrcu Civilizacija starog Egipta je na svorn vrhuncu bila najspektakularnija na zernlji Pojavila se pre oko 5 godina i bujalaje tri milenijuma, dajuci nam zadivliujuce mnostvo simb ola, od kojih su mnogi hili ukorenjeni u tlo i prirodu Stari Egipat je p ostojao u arnbijentu krajnosti, koji se simbolicki izrazavao kao crveno i crno..

Crvena zemlja Deshret nalaz ila se na saharskoj strani drzave, a bila je sprzena i pusta usled silne vreline sunca: Crna zcrnlja Kemet bila je plodno podrucje u dolini Nila, potamnjena sezonskirn poplavarna reke i osencena njenorn vegetacijorn Na ova] nacin.

Ovakvo posrnatranje oblikovalo je sisteme verovanja Egipcana i nalazilo se u sustini njihove kulture RED I HAOS Odnos izmedu reda maat i haosa isfet predstavljao je okosnicu staroegipatske rnisli Bog Hor se povezivao sa svirn onim sto je pravilno i sredeno, a Set je povezivan sa haosorn, kao i sa neplodnoscu i susorn. Slicno tome, Kemet je bio mesto reda - u isto vreme je Nil, krvotok Egipta, plavio zemlju, obezbedujuci bogate zetve - dok je Deshret povezivan sa neplodnoscu i neredorn Harmonija se postizala kada bi ove dye sile bile odriane u ravnotezi, kada nijedna od njih ne bi prevladala onu drugu, a bila je olicena u boginji Maat, kceri boga Ra, tvorca i boga sunca.

Maatje predstavl [ana sa nojevirn perjern na glavi, koje je bile sirnbol istine i ideogram njenog imena.. Ona je odrzavala red na zemlji i na nebu, vladajuci godisnjirn dobima, danom i noci i kretanjima zvezda Ona je takode odredivala sudbinu mrtvih u donjem svetu, rnereci tezinu srca pokojnika perom istine na svorn kantaru pravde Kada bi kantar dosao u ravriotezu, nagrada je bila raj; kada bi se kantar nagnuo, pokojnika bi progutalo cudoviste, koje je delimicno bilo lay, nilski konj i krokcdil.

Maat je takode upravljala dekretima, zakonima i drustvenirn odnosirna, a regulisala je i verske obrede GORE Nil je simbolizovao krvotok Egipta, jer je plodnost zemlje zavlsila.

Crvena kruna Donjeg Egipta irnala je visok, uski potiljak i tanki svitak na celu, dok je bela kruna Gornjeg Egipta bila oblikovana kao visoka kupa sa loptastim vrhorn Ponekad je ukrasavana sa dva pera u obliku koji se zvao atef-kruna.

Ponekad su se dye krune spajale i formirale duplu krunu Verovalo se da se poreklo drzave Egipat rnoze pratiti do tina ujedinjenja Gornjeg i Donjeg Egipta pod vladarorn koji se zvao Mertes za koga ne postoje arheoloski dokazi], negde oko g.

Zvao se balegar zbog toga sto je obicno valjao lopticu izmeta u koju je polagao jaja.. Smatralo se da ovo strnbolicno predstavlja putovanje sunca nebom 8alegari koji su izlazili iz gliba povezivani su sa zlvotorn koji nastaje iz praiskonskog brega i simbolizovali su spontano stvaranje sveta pojma ujedinjenja predstavljao je stilizovario spajanje pluca, sa dusnikorn koji se dize izmedu njih.

U umernickim predstavama, ova] amblem je mogao da bude okruien sa dva bozanstva, ponekad Hororn i Setorn, ili u drugim prilikama sa dva boga Nila, pri cernu je jedan imao na glavi biljku papirus heraldicki amblern delte , a drugi lotos ili vcdeni knn arnblern doline Nib Figure sa strane cesto se prikazuju kako povezuju stabljike papirusa i lotosa u ever oko hijeroglifa Uloga kralja iii faraona bila je da ujedini ove dve zernlje titulama "Cospodar dye zernlje" i "Kralj Gornjeg i Donjeg Egipta" FARAON Naziv faracn per-aa doslovno znaci "velika kuca" U periodu Novog kraljevstva oko oko Petlja, oblik kruga, moze da predstavlja kosmos, aT coveka..

Alternativno, rec je 0 sjedinjenju muskoq i zenskoq simbola boga Ozirisa T i bogomajke Izide okrugli deo. Ozirisove sestre i supruge, a simbolizovao je jedinstvo neba i zemlje Na egipatskim zidnim slikama bogovi narocito Izida i kraljevi takode se prikazuju sa ankom u ruci, da bi tako simbolicki predstavljali svoju moe nad zivotorn i srnrcu Ank se takode povezuje sa srnrcu i pogrebnim obredima: kada ga nose pokojnici, on ukazuje na bezbedan prelazak sa ovog na onaj svet, a kada se drzi okrenut naopacke predstavlja kljue kojim se otvara kapija smrti da bi se usia u vecnost, Ponekad se stavlja na celo izrnedu odju, sto ga povezuje sa vidovitoscu bile su z astitno Horovo oko, koje ujednoj verziji mita 0 Ozirisu koristi Ozirisov sin, Her, da bi vratio oea u z ivot, i balegar, koji je postavljan na srce Balegar je povezivan sa Heprijern jednirn aspektorn boga sunea Ra i zato je bio sirnbol novog zivota i vaskrsenja Ponekad su balegari prikazivani sa krilima sokola, kao simbol preobrazenja i z astite Raorn, koji se ponekad predsravl]a na putu, a zastitne arnajlije su kao kr ilati suncev disk.

Ova] stavljarie na rnrtvo telo bogoIiki status davao je faraonu Dve najvise koriscene amajlije apsolutnu vlast, ornogucujuci mu da vlada vojskorn i svim civilnim narnestenicirna, kao i svestenstvorn Kud god da su isli, obicni Ijudi su po dsecani na laraonov status, koji su simbolizovali masivni kameni kipovi kralja u oblicju boga Ra, kao i velicanstvene pirarnide pogrebni spo menici kraljeva i kraljica starog Egipta DRUGI ZIVOT Smrt i sahrana irnale su mnogo snnbolickih asoeijaeija u starorn Egiptu, gde se postojanje drugog z ivota nalaz i!

I klasicna grcb civilizacija i rnccno Rimsko carstvo imali su ogroman utca] na zapadno drustvo, uticuci na njegove zakone i obicaje, umetnost i nauku, filozofiiu i nacin zivota..

Sistemi verovanja ovih mcditeranskih naroda mogu se videti u njihovirn mitologijama, koje su bile karakterisane zivcpisnom. Bogovi i boginje grckorimskog panteona olicavali su arhctipske terne kao sto su radanie.

Njegovi simboli bili su munja i orao, iako je prikazivan i u Ijudskoj formi sa krunom lovorovog lisca na glavi, kako sedi na prestolu drzecl skiptar. Jedno od najvaz nijih svetilista bio [e hram Apolonu u Delfirna na padinarna Parnasa.. Apolon, koji je u jednom od aspekata bio povezan sa suncem, imao je prorocansku moe i u Deltirua je odgovarao na piranja 0 buducnosti preko svoje svestenice..

Delfi su se smatrali centrom sveta. HRAMOv[ Zernaljska b o ravist a bogova bili su njihovi hramovi i za izgradnju istih nije se zalio novae Rane drvene oradevine o ustupile su mesto karnenim, narocito mermernim, koje su bile ukrasene frizovima jarkih boja na kojirna su prikazivani podvizi bogova, boginja i [unaka. Vecina hrarnova bilaje posvecena nekom narocitorn boz anstvu, ciji kult se postovao na tom rnestu.

Jedan od najcuvenijih starogrckih hraruova. Parterion, sagraden je na Akropolju "visokom gradu" u Atini izrnedu Codisnja smrt i ponovno radanje zemaljske vegetacije poprirnili su simbolicku forrnu u mitu 0 Perscfoni koju su Rimljani zvali Prozerpina , nevinoj kceri Zevsa Jupitera i Demetre Cerere.

Prerna mitu 0 Persefoni, Had Pluton, bog podzeml]a uhodio je lepu devicu dok ie brala rnakove i silorn ju je odveo da bude njegova kraljica u carstvu mrtvih Ophrvana bolorn, Demetra je z anernarila zernlju dok je trazila svoju kci Zemlja je postal a jalova, letina je venula i propadala, a rezultat je bio vecna z irna. Da bi pomogao covecanstvu, Zevs se urnesao i poslao je Hermesa Merkura.

JGRE Ne samo zabava, sport je bio nacin obucavanja za ratovanje i za slavljenje bogova. Naeionalne svecariosti privlacile su sportiste iz celokupnog grckog sveta, a najvaznija svecanost bile su Olimpijske igre, koje su cdrzavane svake cetvrte godine Zevsu u cast. Ove igre su bile toliko znacajne da su obustavljani ratovi da hi svet mogao bezbedno da putuje u Olimpiju i iz nje.. Prve Olimpijske igre odrz ane su Obnovljene su u rnodernom dobu Koristi se kao amblem homeopatske medicine.

Eskulap ov amblcrn bio je njegova palica. Kao bcb e. Kada su odrasli, cdlucili su da sagradc grad na Tibru. Da bi cdrcdili gde cc sagraditi grad, braca su se popela ria breg Rem na Aventin a Rornul na Palatin i trazili su od bogova da im posalju znarnenja U grckorimskoj tradiciji, orao lesinar je z a Apolona bio sveta i prorocanska ptica Dakle.

Ova vojska ne samo da je suila granice Cars tva, nego je bib odgovorna i za njegovu z astitu, gradeci neprobojne tvrdave na vrhu brevova da hi branila o rirnsko bogatstvo Boginja Nib, krilati aspekt Atenc, postala je simbol vojne pobede Cesto je prikazivana sa globusom i pobednickirn vencem, a prinosenc su joj zrtve pre i posle bitaka da bi se obczbcdila pobcda i iskazula zuhvalnost na uspchu Chao je usvoje n kao rimski barjak Poznat kao akviia, sam barjak je postao amblem carske mo ci Orlova kri la su cuvala mir Carstva, dok je sposobnost ove ptiee da obori zrtvu u smrtonosnom naletu podse cala na ratnicke vrline Rima..

Otvoren Pobedniei su movli da " steknu slobodu, a neki gladijatori su sticali status slavnih licnosti jedan natpis u Pornpcjuna opisuje gladijatora po imenu Celad kao rrnuskarca za kojim uz disu dcvojke Kada bi gladijator bio ranjeri, mogaoje da zatrazi milost Ako bi se publika i car urnilostivili, podignuti palccvi su z nacili da mu je postcden zivot.

Kao tvor ac i vladar kosrnosa Mitra [e obicno prik az ivan k ako ubija bib, simbolizujuci pobcdu coveka nad njegovom zivotinjskorn prirodom, kao rimsku politicku vlast nad neprijateljima Mitra DESNO U Rimskom earstvu, kult lv1itre je bio otvoren samo za muskarce. Ovaj friz prikazuje ovog boga kako ubija belog bika.

817B OPTOCOUPLER 4-PIN PDF

Ilustrovana enciklopedija znakova i simbola

.

BAIXAR AS VIAGENS DE GULLIVER PDF

Ilustrovana Enciklopedija Znakova i Simbola

.

MALA ONDA ALBERTO FUGUET PDF

ILUSTROVANA ENCIKLOPEDIJA ZNAKOVA I SIMBOLA

.

Related Articles