EEN NIEUWE AARDE ECKHART TOLLE PDF

Hieronder een samenvatting. Ze noemen het Maya, de sluier van de illusie. Boeddhisme: volgens de Boeddha brengt het menselijk verstand in zijn normale toestand dukkha, wat je kunt vertalen met lijden, onbevredigdheid, en ook gewoon ellende. Volgens de christelijke leer is de normale collectieve toestand van de mensheid er een van erfzonde niet in de betekenis van dat je het doel mist van het menselijk bestaan. Aan het einde van de twintigste eeuw was het aantal mensen dat gestorven was door toedoen van hun medemensen gestegen tot meer dan 1 miljoen vernietigende uitwerking van de menselijke waanzin. Ze zijn producten van de stoornis die een diepgeworteld collectief waandenkbeeld is in het verstand van ieder mens.

Author:Akinotaur Galar
Country:Turks & Caicos Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):3 January 2014
Pages:324
PDF File Size:15.73 Mb
ePub File Size:20.73 Mb
ISBN:428-1-44951-474-3
Downloads:82366
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YokreeAls ik uit het boek citeer zal ik dat steeds in schuine druk doen. Wil ik binnen een citaat zelf ergens de nadruk op leggen dan zal ik dat woord of de woorden onderstrepen. Tolle gaat meteen recht op zijn doel af: ontwaking van de mens door bewustzijn. Zijn vertrekpunt is miljoen jaar geleden toen de allereerste bloem op aarde open ging.

Het valt direct op dat de Schepper van zo iets wonderbaarlijks schoons als een bloem buiten beeld blijft. De eerste herkenning van schoonheid was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de evolutie van het bewustzijn van de mens. De gevoelens van vreugde en liefde zijn intrinsiek met die herkenning verbonden. Tolle zeg hier dat er in die bloem een schoonheid zichtbaar is die bij het diepste wezen van die bloem hoort.

Toen de mens die schoonheid ging herkennen gebeurde er volgens Tolle iets heel belangrijks in de evolutie van het bewustzijn van de mens.

Zonder dat de mens het besefte kwam er een verbinding tot stand tussen de schoonheid in die bloem en de schoonheid die in de mens zelf zit.

Een verbinding van het hoogste en het heiligste, dat zowel in de bloem als in de mens aanwezig is. Hier zien we de eerste aanduiding van Tolle dat het allerheiligste, het goddelijke in de mens zelf zit.

Hoe kan de mens hiermee in contact komen?. De vragen die in dit citaat beantwoord worden zijn deze: hoe herken je als mens dat je in je diepste wezen zelf god bent?. Langs deze weg van stilte en alertheid volgt een samensmelting van het vormloze goddelijke in het object dat je waarneemt en het goddelijke vormloze in jezelf. Ik moest hier even terug denken aan de zondeval van de mens in de hof van Eden. Die wordt beschreven in Genesis 3.

God had tegen de mens gezegd dat ze van de vrucht van die ene boom niet mochten eten, anders zouden ze sterven Genesis Genesis ,5. Nu was deze uitspraak van de slang natuurlijk een leugen maar het tekent wel de diepste begeerte die in ieder mens schuilt: worden als God.

Die oerzonde van de mens - de begeerte om aan God gelijk te worden - tekent de Bijbel als een weg die naar de dood voert. De mogelijkheid van een dergelijke transformatie is de centrale boodschap van de grote wijsheid tradities van de mensheid. De boodschappers — Boeddha, Jezus, en anderen, niet allemaal bekend — waren de eerste bloemen van de mensheid.

In het onderricht van Jezus heet het verlossing en in het boeddhisme is het het einde van het lijden. Verlichting betekent hier bij Tolle dat we los moeten komen van de gebondenheid aan materiele, stoffelijke, zaken want die voeden alleen maar het menselijke ego. Door verlichting — het ontsteken van de goddelijke vonk in onszelf - ontstaat een nieuw bewustzijn waardoor we met andere ogen naar ons ego en naar de wereld om ons heen gaan kijken en daarnaar gaan handelen.

Wat nu in deze citaten opvalt is allereerst dat volgens Tolle deze transformatie, deze verlichting, de centrale boodschap is van de grote wijsheid tradities van de mensheid. Hij gaat er voetstoots van uit dat de centrale boodschap van het Hindoesisme, het Boeddhisme en het Christendom dezelfde is.

Jezus is onze verlosser en Hij koopt ons vrij door Zij eigen leven te geven in onze plaats. Door aan God gelijk te willen zijn hadden wij onze ziel aan de duivel verkocht en Jezus koopt ons nu vrij door in onze plaats te sterven en ons het oorspronkelijke leven terug te geven. Je kunt niet vechten tegen het ego en het gevecht winnen, net zoals je niet tegen de duisternis kunt vechten. Het licht van het bewustzijn is alles wat je nodig hebt.

Enerzijds heeft Tolle hier een punt. Want inderdaad, als de mens er alleen voor staat in zijn strijd tegen zijn gecorrumpeerde ego, is de situatie hopeloos. In je eentje kan je de strijd tegen de duisternis in jezelf, en de strijd tegen de duisternis in de samenleving, nooit winnen maar ben je altijd een verliezer. Maar het punt is dat Tolle die mens helemaal geen strijd laat voeren tegen het kwade. Tolle erkent nl. Later in het boek zal blijken dat deze opvatting van Tolle zal leiden tot een passiviteit en lijdzaamheid in de mens, die de strijd tegen het kwade verlamt.

Met deze uitspraak vergoddelijkt Tolle de mens. Niet wij, zijn het licht van de wereld maar dat is alleen Jezus. Wij zijn van nature alleen maar duisternis in plaats van licht. Jezus heeft ons vrij gekocht uit de duisternis en nodigt ons nu uit om in Zijn licht te gaan wandelen.

Ook daar komen we later in het boek op terug. In de Bijbel is dat ontwakingsproces nooit een werk van de mens zelf. Een mens kan uit zichzelf helemaal niet ontwaken. Alleen de Heilige Geest kan dat proces in de mens in werking stellen. In Joh. De Heilige Geest laat de mens ontwaken en de Heilige Geest maakt hem van de zonde in hemzelf bewust.

Tegelijkertijd met dat ontwakingsproces zet de Heilige Geest ook een vernieuwingsproces in van de mens. Kol Dat hele proces wordt bekering genoemd. Dat grote doel is Jezus. Als je dat doet mist door niet in Jezus te geloven Joh. Die is tot op grote hoogte een geschiedenis van de waanzin. Hoe raak deze typering van Tolle ook lijkt, toch mankeert er iets fundamenteels aan. De Bijbelse leer is dat de mens geneigd is om God en zijn naaste te haten.

Daar ligt de bron van alle ellende op deze aarde. We hebben tegen God gekozen en zijn van Hem afgevallen en het gevolg daarvan is dat we nu ook geneigd zijn om onze naaste te haten. De mens blijft daarbij wel verantwoordelijk voor zijn daden en hij blijft daar op worden aangesproken Gen e.

Psychisch ziek. De mens heeft het helemaal niet in de gaten wat hij aanricht. Daarmee vergoelijkt Tolle de zaak.

Er is sprake van een stoornis maar die stoornis zit niet in de hele mens, in zijn totale functioneren naar lichaam en ziel, nee, deze stoornis zit alleen in zijn verstand. Tolle doet net alsof hij de mens kan indelen in twee gescheiden compartimenten. In het ene compartiment zit het verstand van de mens. Dat is totaal gecorrumpeerd. Maar het wordt hem niet kwalijk genomen want hij is er zich niet van bewust. Maar ach, je kunt er ook allemaal niets aan doen, want je weet niet eens wat je doet.

Maak je maar geen zorgen want zo slecht ben je nu ook weer niet. Die zit in dat andere compartiment. Recht en gerechtigheid worden bij Tolle dan ook het kind van de rekening. Uiteindelijk ook de slachtoffers van alle vormen van geweld en onrecht. Dat blijkt hier en ook verder op in het boek. Tolle kan niet bedoelen de leer van Jezus zoals die verwoord is in het NT.

Het gnosticisme is een stroming die al in de eerste jaren van het christendom is ontstaan. Net zoals Tolle nu doet, legden veel gnostici de nadruk erop dat onwetendheid — niet de zonde in bijbels, orthodox christelijke zin — de oorzaak van het menselijk lijden is. Ook boeddhisten geloven dat. Precies zoals Tolle geloofden de gnostici dat de mens moet ontwaken, zich bewust moet worden van de staat waarin het menselijk ego verkeert en van de mogelijkheid om verlost, d.

Met het onderwijs van Jezus en de apostelen heeft het m. Maar zoals we al zagen is dit niet zo. Mijn vraag is: hoe komt Tolle aan deze wijsheid, waarop baseert hij die? Het is waar, het christendom is hier in het Westen op zijn retour. Dat is geen zaak die het grote nieuws haalt, maar het gebeurt wel. Als het kwaad al een realiteit heeft — en het heeft een relatieve maar niet absolute realiteit — is dit ook de definitie ervan: volledige identificatie met vorm — stoffelijke vormen, gedachtevormen, emotionele vormen.

Aan de hand van een paar voorbeelden zal ik proberen aan te geven wat Tolle hier m. Als ik bijv. Dat is toch echt onzin. Want deze belijdenis, dat geloof in Jezus, transformeert mijn hart. Door Zijn Geest ga ik steeds meer en meer een navolger van Hem worden. Dan ga ik steeds meer doen wat Hij van mij vraagt en gaat Zijn licht in mij stralen. Dan ga ik mijn naaste lief hebben en niet vergelden, als iemand mij op de rechterwang slaat, keer ik hem ook de linkerwang toe Mat.

Dan ga ik mijn vijanden liefhebben en juist bidden voor wie mij vervolgen Mat. Tolle zou voor een deel gelijk hebben als ik mij zou identificeren met verkeerde dingen. Als bijv. Als ik me daar mee identificeer, mijzelf overgeef aan de machten van rijkdom , eer en aanzien, dan gaan deze kwade machten mij beheersen en in dat streven dring ik steeds meer en meer mijn naaste opzij en breng ik steeds meer schade toe aan de schepping 1 Tim.

Dit wil niet zeggen dat het kwaad zit in de materie op zichzelf. Maar in het verkeerde gebruik ervan. Geld is op zich niet verkeerd, het is wel verkeerd als het een macht wordt die mij beheerst. Paulus zegt niet voor niets in 1 Tim.

DEBIAN BENUTZERHANDBUCH PDF

‘Een nieuwe aarde’ (Eckhart Tolle)

Als ik uit het boek citeer zal ik dat steeds in schuine druk doen. Wil ik binnen een citaat zelf ergens de nadruk op leggen dan zal ik dat woord of de woorden onderstrepen. Tolle gaat meteen recht op zijn doel af: ontwaking van de mens door bewustzijn. Zijn vertrekpunt is miljoen jaar geleden toen de allereerste bloem op aarde open ging.

LATINE DOCEO PDF

'Een Nieuwe Aarde' een boek van Eckhart Tolle - recensie Hoofdstuk 1.

Een geweldige inspiratiebron voor alle ondernemers. Kortom, een zeer krachtig boek over het managen van het niet stoffelijke. Je denken, je doen, je overtuigingen. Allemaal fundamenten die je kunnen helpen binnen je ondernemerschap.

Related Articles